ဓမၼေရးရာစာအုပ္မ်ား

ေက်းဇူးရွင္ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ အရွင္၀ါယာမိႏၵ ေရးသားေတာ္မူေသာ စာမူမ်ားကို စုေဆာင္း တင္ဆက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဓမၼဒါနအလွဴရွင္-ေဒါက္တာအရွင္သုပီယ(Mahamuni Buddhist Temple, Singapore)

 

အကာပယ္ျပစ္ အႏွစ္ကိုရွာ တရားေတာ္

 

အေမွာင္ဖယ္ခြင္း ဥာဏ္အလင္း သစၥာေလးပါးတရားေတာ္

 

အျမတ္ဆုံးကုသိုလ္ ရေစလို တရားေတာ္

 

အဖိုးထိုက္တန္ သတိပ႒ာန္ တရားေတာ္

 

အရႈံးထဲမွာ အျမတ္ရွာ တရားေတာ္

 

ေဘးရန္ကင္းဖို႕ က်င့္သုံးစို႕ တရားေတာ္

 

မအားလို႕ မနားရပါ တရားေတာ္

 

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္ သစၥာတရားေတာ္

 

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္

 

စြန္႕ႏိုင္မွ စြမ္း နိဗၺာန္လမ္း တရားေတာ္

 

ေတာရစံေပ်ာ္ ျမတ္သူေတာ္ (ပထမပိုင္း)

 

သူ႕ကၽြန္မခံ ပယ္ေတာ္လွန္ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္

 

ဝိပႆနာထိုက္ရန္ နည္းလမ္းညႊန္ တရားေတာ္

 

ေစ်းသည္ပမာ က်င့္ဖြယ္ရာ တရားေတာ္

Last Updated (Saturday, 04 June 2016 08:46)