ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ အရွင္ဝါယာမိႏၵ၏ ဓမၼမွတ္တမ္းႏွင့္ၾသ၀ါဒ (ဆစ္ဒနီျမိဳ႔၊ ၾသစေၾတးလ်)